• Elektryk

    •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

      

      

      

      

     Zawód: Elektryk

     W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

     Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

     • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
     • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

      

     Symbol cyfrowy zawodu: 741103

     Ze względu na specjalizację górniczą uczniowie tego kierunku objęci są programem stypendialnym oraz otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednym z zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A

      

     Jakie zdobywasz kwalifikacje?

     ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

     Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

     Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch , posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi , bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Ważna jest odpowiedzialność za sprawne działanie instalacji , jak również za bezpieczeństwo ludzi.

     Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

     Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających l przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny l urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze).

     Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

     Technik elektryk (EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

   • brak danych