• REKRUTACJA

    •  Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie ul. Szpitalna 29

     przedstawia kierunki kształcenia i formę przyjęcia do szkół ponadpodstawowych

      

     Rekrutacja_2022_2023.pdf
      

     W roku szkolnym 2022/2023 szkoła będzie kształcić w następujących kierunkach:

                                                                                                                      Limit miejsc

     1. II Liceum Ogólnokształcące:                                                                                   
      • projekt edukacyjny „Klasa mundurowa”                                                                 24
      • projekt edukacyjny „Kosmetyka i wizaż”                                                                 12
      • projekt edukacyjny ,,Ratownictwo medyczne”                                                         12                                                                                 
     2. Technikum
      • technik elektryk                                                                                                            15
      •  technik mechanik                                                                                                        15
      • technik grafiki i poligrafii cyfrowej                                                                           10
      • technik spawalnictwa                                                                                                  20

      

     1. Szkoła Branżowa
      • wielozawodowa  klasa integracyjna                                                                          5
      • wielozawodowa                                                                                                          45
      • elektryk                                                                                                                      10
      • mechanik-monter maszyn i urządzeń                                                                     10
      • ślusarz                                                                                                                        10

      

                                                                   

      

                                            Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

      

     Liceum ogólnokształcące
     Technikum

      

     Szkoła Branżowa

      

     Przedmiot

     Ocena

     Punktacja szczegółowa

     Przedmiot

     Ocena

     Punktacja szczegółowa

      

      

      

      

      

     Język polski

      

      

      

      

      

      

     dopuszczający

      

     dostateczny

      

     dobry

      

     bardzo dobry

      

     celujący

      

      

      

      

         

       2 punkty

      

     8 punktów

      

     14 punktów

      

     17 punktów

      

     18 punktów

      

      

     Język polski

      

     Matematyka

      

     Język obcy

      

     Zajęcia techniczne
      technik elektryk,
       technik mechanik

     i technik spawalnictwa

      

     Informatyka-

     technik grafiki i poligrafii cyfrowej

     dopuszczający

      

     dostateczny

      

     dobry

      

     bardzo dobry

      

     celujący

      2 punkty

      

     8 punktów

      

     12 punktów

      

     17 punktów

      

     18 punktów

     Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (dotyczy klas wielozawodowych).

      

          Matematyka

      

      

     Język obcy

     Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt,
     że dana osoba może kształcić się w wybranym zawodzie.

      

      

      

      

     Wychowanie fizyczne

     klasa mundurowa

      

      

     Biologia- kosmetyka i wizaż oraz

     ratownictwo  medyczne

      

      

      

      

      

     Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt,
     że dana osoba może kształcić się w wybranym zawodzie.

      

      

         

     - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7  punktów

     1. § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a,  art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit.
     a ustawy – Prawo oświatowe, za:

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

      

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
     z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty :

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

      

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

      

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami

     wydanymi na podstawie  art. 22 ust. 6  ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje

      się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje

     się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje

     się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

      

     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
     działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

      

     2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym
     samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo  punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia
     w tych  zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

      

     3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
     szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust.
     3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

   • brak danych